RODO - Ja Ty My Przedszkole nr 19 w Elblągu

Przejdź do treści
Rozporządzenie Ogólne
o
Ochronie Danych Osobowych
"RODO"   
Inspektor Danych Osobowych
P. Artur Gronek

Klauzura informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

Tożsamość administratora         

Administratorem Państwa  danych osobowych oraz danych Państwa dzieci  jest Przedszkole nr 19 z siedzibą w Elblągu  przy ul. Ślusarska 8 82-300 Elbląg, reprezentowane przez Dyrektora mgr Katarzynę Sokolnicką.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – dyrektorem przedszkola – można skontaktować się przez adres e-mail: przedszkole19@elblag.eu  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Pan Artur Gronek. Z IOD mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail; iod@ecuw.elblag.eu . Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych Państwa lub danych dziecka.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych – zadań statutowych placówki: dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych  określonych w Ustawie Prawo Oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) oraz w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych     

Państwa dane osobowe i dane osobowe dzieci mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa np. System Informacji Oświatowej. Państwa dane osobowe i dane osobowe dzieci mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz przedszkola usługi informatyczne – dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Odbiorcą Państwa danych i danych dzieci są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności wiążących się z koniecznością przetwarzania danych.

Odbiorcami danych osobowych Państwa oraz danych dziecka będą:

• Urząd Miejski w Elblągu,
• Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty,
• Towarzystwa ubezpieczeniowe,
• Podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi,
• Operatorzy pocztowi i kurierzy,
• Banki w zakresie realizacji płatności,
• Podmioty świadczące na rzecz przedszkola usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na przedszkole przez przepisy prawa (np. EPED w zakresie rekrutacji).

     Państwa dane osobowe i dane dzieci mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.

      Administrator nie przekazuje, ani nie zamierza przekazywać posiadanych danych osobowych Państwa i danych dzieci do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowych.

      Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.

Po zakończeniu przetwarzania, dane osobowe, nie będą przetwarzane w innym celu, niż pierwotny cel przetwarzania.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka w przedszkolu nr 19 w Elblągu oraz archiwizowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Prawo do ograniczenia przetwarzania i prawa podmiotów danych

Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.   

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa (realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych) jest obowiązkowe, natomiast danych fakultatywnych (podejmowanie akcji edukacyjnych, promocja osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola) jest dobrowolne.Dyrektor  Przedszkola nr 19: mgr Katarzyna Sokolnicka


RODO dla rodzica / opiekuna

Klauzula informacyjna

Dla osoby upoważnionej przez rodzica/prawnego opiekuna

Zgodnie z art.14 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO),informuję ,iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 19 w Elblągu z siedzibą: 82-300 Elbląg, ul. Ślusarska 8 reprezentowane przez Dyrektora mgr Katarzynę Sokolnicką.

2)      Inspektorem ochrony danych jest Pan Artur Gronek e-mail: iod@ecuw.elblag.eu
Z-ca Maria Drezner e-mail: maria.drezner@ecuw.elblag.eu

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Ewidencjonowania osób upoważnionych przez rodzica/prawnego opiekuna do odbioru dziecka z placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a , ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);

4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Przedszkola Nr 19 w Elblągu;

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji w Przedszkolu Nr 19 w Elblągu;

6)      Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości;

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO);

9)      Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego;


10)   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże nie podanie danych wskazanych w pkt. 6 niniejszej klauzuli, może skutkować niemożnością odebrania przez Panią/Pana dziecka z placówki.

Niniejsza klauzula została zamieszczona:
1)       Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu
2)       Na stronie internetowej przedszkola
3)       Na stronie bip


RODO dla rekrutacji

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do przedszkola

Administratorem podanych danych osobowych jest:  
Przedszkole Nr 19 w Elblągu, Elbląg, ul. Ślusarska 8

Przedstawiciel Administratora Danych:  
dyrektor Katarzyna Sokolnicka, telefon 55 625 81 20

Inspektor Ochrony Danych:   
Artur Gronek ;  iod@ecuw.elblag.eu
tel; 556256808
Z-ca Maria Drezner, maria.drezner@ecuw.elblag.eu
tel; 55 625 68 00

Celem przetwarzania danych jest:
rekrutacja dzieci do szkoły/ przedszkola,  realizacja obowiązku szkolnego/przedszkolnego.

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)

Zebrane dane będą przechowywane do:
do czasu zakończenia rekrutacji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. .Prezesa Urzędu Ochrony Danych , gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa oświatowego

Niniejsza klauzula została zamieszczona:

1)       Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu
2)       Na stronie internetowej przedszkola
3)       Na stronie bip

tel. 55 625-81-20
ul. Ślusarska 8, Elbląg
ple19@vp.pl
Wróć do spisu treści