- Ja Ty My

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty > Innowacje

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
Organizacyjno-metodyczna


„Razem w grupie”-
model pomocy dla dzieci autystycznych w rozwijaniu kompetencji społecznych
i intelektualnych

Autorki innowacji:
mgr Katarzyna Majewska
mgr Katarzyna Sokolnicka
mgr Emilia Witek

         Według rodziców i nauczycieli integracja dzieci autystycznych ze zdrowymi przynosi wiele korzyści. Przełamuje bariery między dziećmi, uczy je tolerancji, wrażliwości i serdeczności. Wpływa na rozwój poznawczy, fizyczny, ale przede wszystkim emocjonalno-społeczny. Uczy dawania radości, rozbudza świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć odmienne możliwości. Integracja umożliwia dzieciom przyswajanie pozytywnych zachowań oraz kształtuje w nich wyrozumiałość. To stwarza im możliwość poznawania zachowań i sposobów postępowania dzieci rozwijających się w sposób harmonijny. Dzieci zdrowe   natomiast  uczą się pomagania, rozwijają wyobraźnię, są bardziej uważne w kontaktach z innymi. Przyswajają sobie takie sposoby zachowania, które dają im możliwość rozumienia słabszych. W takich warunkach mogą rozwijać się takie formy zachowań, które w późniejszym życiu mają decydujące znaczenie.  Wspólne życie i wspólna nauka, zabawa wpływa korzystnie na obie strony.
           Integrację należy rozpoczynać jak najwcześniej. Najkorzystniejszy jest wiek przedszkolny, kiedy to dzieci potrafią w naturalny sposób ze sobą współdziałać. Przedszkole Nr 19 wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom obejmuje swoją opieką dzieci z autyzmem. Jest to możliwe dzięki  kwalifikacjom posiadanym przez  nauczycielki grupy, nauczycieli specjalistów oraz całego personelu placówki. Nasze Przedszkole, które jest liderem integracji w naszym mieście, zapewnia dzieciom z autyzmem pracę ukierunkowaną na wszechstronny rozwój.  We właściwy sposób wprowadza w świat nauki i wiedzy, rozwija umiejętność komunikowania się, oswaja z bliskością innych osób, pomaga w zrozumieniu emocji własnych i innych, pozwala na wkroczenie w proste struktury społeczne.
Dzieci zdrowe stają się przewodnikami  dla swoich kolegów i koleżanek.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

       Opracowany i wdrożony program uwzględnia całość Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego z dnia 23.12.2008, obowiązującą od 01.09.2009 r. i jest oparty na treściach autorskiego Programu Wychowania Przedszkolnego „JA TY MY” Przedszkola Nr 19 w Elblągu. Jednostkowe dostosowanie do potrzeb dziecka z autyzmem znajduje odbicie w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych opracowanych na podstawie orzeczeń, opinii, obserwacji, diagnozy funkcjonalnej oraz dokumentacji medycznej.

           Organizacja pracy przedszkola przewiduje dla dzieci z autyzmem:
- indywidualne zajęcia rewalidacyjne z wychowawcą,
- zajęcia rewalidacyjne w parach lub małych zespołach,
- pracę w grupie z nauczycielem wspomagającym (cieniem),
- indywidualne zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 ( rewalidacja, zajęcia    korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna,
   zajęcia  rehabilitacji ruchowej),
- zajęcia i zabawy dydaktyczne w grupie,
- zajęcia i zabawy dowolne,
- wyjścia z grupą.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego