Deklaracja dostępności kontakt - Ja Ty My Przedszkole nr 19 w Elblągu

Przejdź do treści
Deklaracja dostępności
Przedszkole Nr 19 w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ple19.pl
Data publikacji strony 2016-04-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2020-03-31
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Sokolnicka, e-mail:ple19@vp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (0-55)6258124 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Wejście główne do budynku przedszkola znajduje się bezpośrednio przy dojazdowej drodze osiedlowej, biegnącej równolegle do ulicy Giermków. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Ma podjazd dla wózka przy wejściu głównym nie spełniający kryteriów ministra infrastruktury . Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę oraz odległość 7 m chodnika, 6 stopni schodów, a następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. Drzwi wejściowe są zamknięte. Dzwonek znajduje się po lewej stronie na wysokości 1,5 m. Budynek posiada parter oraz I piętro. Aby dostać się na I piętro należy pokonać schody. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.
Kontakt do Nas!Zapraszamy:
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6:00 do 16:30.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godz.
od 8:00 do 13:00.
Nasz adres
ul. Ślusarska 8, 82 - 300 Elbląg

tel: (0-55) 625 81 20
tel: (0-55) 625 81 21
tel: (0-55) 625 81 22
tel: (0-55) 625 81 24
e-mail: przedszkole19@elblag.eu
e-mail: ple19@vp.pl

tel. 55 625-81-20
ul. Ślusarska 8, Elbląg
ple19@vp.pl
Wróć do spisu treści